www.qstavebniny.cz
REPRESENT - inženýrská a znalecká kancelář s.r.o.

Petra Chelčického 492
356 01 Sokolov
IČO: 263 500 50 DIČ: CZ 26350050
Tel. 608 028 068
PRAVIDELNÉ REVIZE, PROHLÍDKY - DŮLEŽITÉ PRO POJIŠŤOVNY


SPECIFIKACE SLUŽEB

Pravidelná kontrola a provádění revizí elektroinstalace
rozvodné zařízení - zjištění stavu
elektroinstalace - zjištění stavu elektrických okruhů
elektrické spotřebiče - zjištění stavu
demontáž a montáž - desek, krytek
vypracování revizních zpráv

Pravidelná kontrola a provádění revizí hromosvodů
měření při revizi - měření izolačních odporů
vypracování revizní zprávy

Pravidelná kontrola a provádění revizí komínů
prohlídka komínového tělesa
vypracování revizní zprávy

Pravidelná kontrola a provádění zkoušek vnitřních rozvodů SV, TUV
provádění tlakových zkoušek
vypracování zprávy o provedené tlakové zkoušce

Pravidelná kontrola a provádění zkoušek rozvodů ÚT
prohlídka otopných těles
vypracování zprávy o provedené prohlídce

Pravidelná kontrola a provádění zkoušek rozvodů vnitřní kanalizace
prohlídka kanalizačních přípojek
vyhodnocení vizuálních kontrol

Pravidelná kontrola a provádění zkoušek, revizí  požárního rozvodu, hydrantů
kontrola požárních vodovodů
zápis o provedené kontrole požárních vodovodů

Pravidelná kontrola a provádění revizí hasicích přístrojů
kontrola všech typů ručních hasicích přístrojů
kompletní periodické zkoušky hasicích přístrojů - tlaková zkouška
seřízení pojistného ventilu
kontrola ventilu a hadice
regenerace náplně
kontrola povrchové úpravy
zápis o kontrole hasicích přístrojů

Pravidelná kontrola a provádění revizí tlakových nádob
zkouška těsnosti tlakových nádob stabilních
odborná prohlídka
revize tlakových nádob stabilních
vnitřní revize tlakových nádob stabilních

Pravidelná kontrola a provádění revizí rozvodů plynu
kontrola odběrného plynového zařízení
revize plynového zařízení

Činnost odpovědného zástupce pro požární ochranu
zpracování dokumentace o začlenění do kategorie dle požárního nebezpečí
stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
požární řády pracovišť
požární poplachové směrnice
požární evakuační plány 
řád ohlašovny požárů
školení zaměstnanců o požární ochraně
aktualizace dokumentace požární ochrany dle aktuálních zákonných norem
preventivní prohlídky pracovišť nejméně jedenkrát za měsíc

Činnost odpovědného zástupce pro bezpečnost práce
zpracování a vedení předepsané dokumentace BOZP
kontroly stavu pracovišť a jiných provozních, manipulačních, skladovacích a sanitárních prostor,
komunikací, skladišťního zařízení a pořádku na jednotlivých pracovištích, včetně dodržování stanovených
prostorových poměrů
vybavení pracovišť stanovenou provozní dokumentací ( bezpečnostní značky a signály, pracovní řády,
řády příslušných pracovišť, návodu k  obsluze a údržbě, místní provozní a bezpečnostní předpisy )
zhodnocení pracovních podmínek žen a mladistvých
kategorizace prací
provádění pravidelných školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k  zajištění BOZP
provádění pravidelných kontrol  stavu výrobních a pracovních prostředků a zařízení minimálně jedenkrát
za měsíc
zajištění provádění pravidelných revizí ve lhůtách stanovených předpisy k  zajištění BOZP
aktualizace předepsané dokumentace BOZP dle aktuálních zákonných norem