www.qstavebniny.cz
Firma REPRESENT - inženýrská a znalecká kancelář s.r.o. , zajišťuje
stavební a technický dozor na stavbách - tj. kontrolní činnost stavebních
prací a veškeré inženýrsko-investiční činnosti. Vaši stavbu budeme
dozorovat ve všech fázích výstavby, a to od výběru dodavatele přes
přípravu stavby až po její realizaci


ROZSAH ČINNOSTI

Činnost stavebního dozoru investora

Činnost koordinátora BOZP

Vyřízení povolení stavby, zajištění kolaudačního souhlasu

Zajištění projektové dokumentace stavby

Supervize provádění staveb a  kontrola již dokončených staveb

Organizace výběrového řízení na dodavatele stavby

PŘEHLED ÚKONŮ PŘI VÝKONU TDI

seznámení se s  projektovou dokumentací stavby. 
organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby
odevzdání staveniště zhotoviteli/ům stavby a zabezpečení zápisu o
předání staveniště;
účast na základním směrovém a výškovém vytýčení stavby prováděné
zhotovitelem/i stavby;
účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem/i před zahájením
prací;
svolávání a řízení kontrolních dnů stavby (min. 3 x za 7 dní);
provádění zápisů z  kontrolních dnů stavby, včetně záznamu
nápravných opatření z  jednání;
kontrola nápravných opatření z  kontrolních dnů stavby;
kontrola dodržování podmínek stavebního povolení na stavbu;
kontrola systematického doplňování dokumentací, podle kterých se
stavba realizuje (změny v  průběhu výstavby prováděné
zhotovitelem/i), a evidence dokumentace dokončených částí stavby
(neprodleně při změně či dokončení části stavby);
projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby,
neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, v  průběhu
výstavby s  příkazcem a zhotovitelem/i stavby (nejpozději do 3
pracovních dnů od vzniku požadavku);
kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů
a faktur předkládaných zhotovitelem/i, jejich soulad s  podmínkami
uvedenými ve smlouvě, včetně jejich odsouhlasení
a předložení k  úhradě příkazci (při každé fakturaci prací
zhotovitelem/i);
kontrola těch částí prací a dodávek, které budou v  dalším
technologickém postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,
zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku (vždy při jejich
instalaci a před zakrytím);
zajištění účasti dotčených orgánů státní správy, právnických nebo
fyzických osob stavbou dotčených při kontrole dokončených částí
nebo před zakrytím či znepřístupněním (v  případě potřeby);
zajištění spolupráce s  projektantem zabezpečujícím autorský dozor
při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s  projektovou
dokumentací;
zajištění spolupráce s  projektantem a zhotovitelem/i stavby při
provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad
projektu (dle potřeby);
předkládání pozměňovacích návrhů jednotlivých prácí a dodávek -
vícepráce a méněpráce, které mohou vzniknout v  průběhu výstavby,
příkazci se stanoviskem (nejpozději do 3 pracovních dnů od vzniku
návrhu);
průběžná kontrola a dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané
zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu výsledků zapisovat do
stavebního deníku, přebírání a soustřeďování dokladů prokazujících
kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly,
apod.)
od zhotovitele/ů stavby;
průběžná kontrola vedení stavebního deníku, provádění zápisů do
stavebního deníku v  souladu s  podmínkami uvedenými v  příslušných
smlouvách;
uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění výstavby nebo
budoucího provozu (užívání) dokončené stavby;
spolupráce se zhotovitelem/i při provádění opatření na odvrácení
nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
průběžná kontrola postupu prací podle aktuálního časového, věcného
a finančního harmonogramu stavby a ustanoveními uzavřených smluv
a upozornění zhotovitele/ů
na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí,
kontrola provádění stavby
v rozsahu 1x každý týden  se zápisem do stavebního deníku;
zajištění přípravy podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich
částí, účast na jednání
o odevzdání a převzetí, vypracování protokolu o odevzdání a předání
dokončené stavby nebo jejich částí;
kontrola úplnosti a správnosti dokladů, které předloží zhotovitel k 
odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejich částí, a následné
předání veškerých písemností příkazci;
zajištění soupisu jednotlivých vad a nedodělků v  době přejímacího
řízení stavby před dokončením a podepsáním protokolu o odevzdání a
převzetí dokončené stavby nebo jejich částí mezi zhotovitelem a
příkazcem;
kontrola odstraňování jednotlivých vad a nedodělků zjištěných při
přebírání v  dohodnutých termínech;
zajištění všech potřebných úkonů vedoucích k  vydání pravomocného
kolaudačního rozhodnutí/souhlasu, včetně provedení úkonů v  rámci
případného odvolacího řízení, a zajištění splnění podmínek tohoto
rozhodnutí/souhlasu;
účast na kolaudačním řízení;
kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem/i v  termínu dohodnutém se
zhotovitelem a příkazcem;
kontrola podkladů ohledně konečného vyúčtování stavby, jedná se
zejména o podklady
pro konečnou platbu;
kontrola průběžného čerpání položek rozpočtu stavby dle struktury
rozpočtu za projekt jako celek; průběžné čerpání (fakturace) z 
rozpočtu zhotovitelem stavby bude transparentní;
v součinnosti s příkazcem a dle jeho pokynů poskytnout objednateli
podklady pro zpracování monitorovacích zpráv po dobu realizace a
udržitelnosti projektu;   
zajištění případných dalších činností, které se vyskytnou v  průběhu
realizace akce a mají přímou souvislost s  dozorem nad prováděním
stavby (dle potřeby).


PŘEHLED  ÚKONŮ PŘI VÝKONU koordinátora BOZP

Přípravná fáze stavby:
zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické
podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných
prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo
zdraví.
zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně
bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě.
zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému
oblastnímu inspektorátu práce.
posoudí stav zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
požární ochrany při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.
Fáze realizace stavby: Koordinátor BOZP...
koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu
stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na
staveništi současně.
spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací a při
stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých
činností.
sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na
dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného
odkladu zjednání náprav.
organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti
zhotovitelů, provádí zápisy z kontrolních dnů o zjištěných
nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na
staveništi.
navrhuje opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informuje
všechny zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která
vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.
kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště, včetně vjezdu
na staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým
osobám.
sleduje dodržování plánu BOZP a aktualizuje jej.


REPRESENT - inženýrská a znalecká kancelář s.r.o.

Petra Chelčického 492
356 01 Sokolov
IČO: 263 500 50 DIČ: CZ 26350050
Tel. 608 028 068